01-756 Warszawa ul. Przasnyska 6a lok 336a

SYLWESTER 2020!!! Nie daj się zastraszyć. Pamiętaj o swoich prawach!!!

!!! UWAG CZYTAMY I UDOSTĘPNIAMY!!!

Witamy,

W tym ostatnim dniu roku, jaki właśnie się rozpoczął.

W związku z tym, iż w dniu dzisiejszym odbywać się będzie w naszym kraju największa impreza narodowa pod nazwą „Sylwester u Kaczora” przy ul. Mickiewicza 49 na Warszawskim Żoliborzu przypominamy:

  1. Wprowadzona „godzina policyjna” czy też jak to teraz (NIE)rząd nazywa zakaz przemieszczania się od godziny 19:00 dnia dzisiejszego do godziny 6:00 dnia 01.01.2021 roku w uwagi na nie wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie RP jest bezprawna i wszystkie czynności, jakie podejmować będą policjanci będą bezprawne. Zatem prosimy, aby nikt z Państwa nie przyjmował mandatu, jaki mogą proponować policjanci podczas kontroli w czasie obowiązywania tego bezprawnego zakazu.

Prosimy jednak Państwa o umożliwienie Policji przeprowadzenia legitymowania podczas pojęcia interwencji i okazania im dowodu osobistego. Pamiętajcie jednak, iż policjant, który podejmuje czynności musi zawsze się przedstawić podając swój stopień imię i nazwisko oraz z jakiej jest komendy. Zapiszcie zawsze podane dane przez policjanta gdyż pozwoli to wam złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwej miejscowo Prokuratury z art. 231 k.k. w stosunku do jego osoby.

  • W związku z wydarzeniem, jakie rozpocznie się w dniu dzisiejszym 19:00 przy ul. Mickiewicza 49 w Warszawie „Sylwester u Kaczora” przypominamy, iż na terenie RP jest na tą chwilę ogłoszony stan epidemii, który nie zakazuje obywatelom zgromadzeń. Zatem komunikaty, jakie będą wygłaszane w tym miejscu przez Policję i podejmowane czynności z tym związane są bezprawne i stanowią uzasadnioną podstawę do złożenia zawiadomienia na policjanta do właściwej miejscowo Prokuratury z art. 231 k.k.

Nasze stanowisko w tym zakresie oparte jest licznymi wyrokami Sądów w tym zakresie.

Patrz Postanowienie: Sądu Rejonowego w Rzeszowie w sprawie II W 539/20, Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w sprawie IV W 455/20, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w sprawie V W 1083/20, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w sprawie V W 1847/20, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w sprawie V W 2077/20, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w sprawie V W 2366/20.

Zatem zapewnić należy, iż zgromadzenie, jakie za chwilę będzie miało miejsce jest jak najbardziej legalne.

  • Na samym już końcu przypominamy, iż obecna sytuacja prawna po dokonaniu nowelizacji ustawy wyklucza możliwość karania przez sanepid karami administracyjnymi osób, które nie przestrzegły w czasie przeszłym rzekomo określonych nakazów i zakazów i ponieważ za pomocą art. 15 pkt 7 ustawy nowelizującej ustawodawca dokonał zmiany ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845) poprzez nadanie nowego brzmienia jednemu z artykułów art. 48a.

Po zmianie przepis ten stanowi, że „W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ratownik jednostki współpracującej z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne podległej Ministrowi Obrony Narodowej może pobierać materiał z górnych dróg oddechowych w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 po odbyciu w tej jednostce przeszkolenia obejmującego procedurę pobrania materiału i jego zabezpieczenia oraz bezpieczeństwa osób pobierających, potwierdzonego zaświadczeniem”.

A zatem zgodnie z zasadą „lex posterior derogat legi priori, norma” – norma późniejsza uchyla normę wcześniejszą a zatem stare brzmienia art. 48a jakie dawało możliwość karania sanepidowi obywateli został uchylony nowym zapisem, jakiego dokonał ustawodawca.

Na tej podstawie stwierdzić należy jednoznacznie, iż sanepid obecnie nie posiada możliwości nakładania jakichkolwiek kar na osoby, które nie stosują się do bezprawnych nakazów i zakazów w tym do ogłoszonej godziny policyjnej a szumnie ogłaszane słowa Niedzielskiego są zwykłym kłamstwem i zastraszeniem.

W tym miejscu należy przypomnieć Państwu o treści art. 7a § 1 k.p.a. który jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości, co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, oraz o art. 189c Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi:, Jeżeli w czasie wydawania decyzji w sprawie administracyjnej kary pieniężnej obowiązuje ustawa inna niż w czasie naruszenia prawa, w następstwie, którego ma być nałożona kara, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest ona względniejsza dla strony.

Z powyżej powołanych przepisów wynika również, iż w przypadku gdyby obecnie toczyły się wobec Państwa jakiekolwiek postępowania administracyjne rozpoczęte przed 28 listopada 2020 roku sanepid nie może Państwa również ukarać w drodze decyzji administracyjnej.

ZATEM NIE DAJMY SIĘ ZASTRASZYĆ I PRZYWITAJMY NOWY ROK TAK JAK MÓWI NASZA TRADYCJA HUCZNIE I Z WIELKĄ POMPĄ NA PRZEKÓR (NIE)RZĄDOWI, JAKI PRÓBUJE ZROBIĆ Z NAS NIEWOLNIKÓW.

Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.

Na zlecenie indywidualne klienta nasza Kancelaria przygotuje również wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.

Jeśli potrzebujesz pomocy napisz do nas na adres @: kontakt@legaartis.pl lub zadzwoń 579636527 lub 22 266 86 18.

Informujemy, iż porada prawna i materiały pomocnicze zawierające interpretację prawną w zakresie rozporządzeń wysyłamy każdemu klientowi bezpłatnie. Na Państwa zlecenie, które nie wchodzi w zakres porady pro bono możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa w zakładach pracy.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Anonimowe wsparcie bitcoin:

1Akmc9RbB476W4JpavbQf9sAEB8C7iWcn9

Wsparcie paypal:

paypal.me/legaArtis

Dane do przelewu:

nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752

Kancelaria Lega Artis

ul. Przasnyska 6a lok 336a

01-756 Warszawa

Tytuł: „darowizna na działalność”

IBAN: PL04102039030000140201226752

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

#SYLWESTER #sylwesterukaczora #godzinapolicyjna #zakazprzemieszczania #legaartis #chwdppl  

Zostaw Komentarz