01-756 Warszawa ul. Przasnyska 6a lok 336a

Sanepid przegrywa w sądzie. Wszystkie kary administracyjne uchylane!!!

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie ma wątpliwości: działania sanepidu, jaki nakładał na obywateli kary administracyjne za nie stosowanie się do bezprawnego nakazu zasłaniania ust i nosa były niezgodne z prawem.

W ciągu trzech dni rozpoznawania wniesionych skarg obywateli rozpoznał łącznie 21 spraw uznając skargę za skuteczną i uchylił nałożone bezprawnie kary na obywateli.

Lockdown wprowadzony rozporządzeniami, a nie jak nakazuje porządek prawny wprowadzeniem stanu wyjątkowego popartego odpowiednimi ustawami, nie ma umocowania prawnego i narusza konstytucję. Dotyczy to zarówno restrykcji narzuconych obywatelom (przypominamy, że sprawy rozpoznawane przez Sąd dotyczą stanu prawnego sprzed 28 listopada 2020 roku), jak i zakazy działania zakomunikowane przedsiębiorcom.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoczął rozpatrywanie skarg na nałożone przez sanepid kary za łamanie obostrzeń. Spraw jest ponad 100, sędziowie w ciągu trzech dni wydali orzeczenia w 21 przypadkach. Wyrok zawsze brzmi tak samo: stwierdzono nieważność decyzji.

Zaangażowanie sanepidu do kontrolowania przestrzegania nałożonych przez rząd obostrzeń miało z jednej strony przestraszyć osoby zamierzające ignorować rozporządzenia (maksymalny wymiar kary to 30 000 zł), z drugiej zaś podreperować budżet państwa kosztem obywateli, dla którego w pandemii wszystkie wpływy są na wagę złota.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzyła w dniach 12-14 stycznia 2021 dokładnie 21 spraw dotyczących kar nałożonych przez sanepid – w większości dotyczyły one nieprzestrzegania obostrzeń przez osoby indywidualne. We wszystkich przypadków stwierdzono, że nie było podstaw prawnych do karania obywateli za nie stosowanie się do bezprawnych praktyk reżimowskich, jakie miały zdaniem (NIE)rządu stanowić prawo powszechnie obowiązujące. 

Przypominamy również, iż obecna sytuacja prawna po dokonaniu nowelizacji ustawy wyklucza możliwość karania przez sanepid karami administracyjnymi osób, które nie przestrzegły w czasie przeszłym rzekomo określonych nakazów i zakazów i ponieważ za pomocą art. 15 pkt 7 ustawy nowelizującej ustawodawca dokonał zmiany ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845) poprzez nadanie nowego brzmienia jednemu z artykułów art. 48a.

Po zmianie przepis ten stanowi, że „W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ratownik jednostki współpracującej z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne podległej Ministrowi Obrony Narodowej może pobierać materiał z górnych dróg oddechowych w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 po odbyciu w tej jednostce przeszkolenia obejmującego procedurę pobrania materiału i jego zabezpieczenia oraz bezpieczeństwa osób pobierających, potwierdzonego zaświadczeniem”.

A zatem zgodnie z zasadą „lex posterior derogat legi priori, norma” – norma późniejsza uchyla normę wcześniejszą a zatem stare brzmienia art. 48a jakie dawało możliwość karania sanepidowi obywateli został uchylony nowym zapisem, jakiego dokonał ustawodawca.

Na tej podstawie stwierdzić należy jednoznacznie, iż sanepid obecnie nie posiada możliwości nakładania jakichkolwiek kar na osoby, które nie stosują się do bezprawnych nakazów i zakazów w tym do ogłoszonej godziny policyjnej.

W tym miejscu należy przypomnieć Państwu o treści art. 7a § 1 k.p.a. który jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości, co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, oraz o art. 189c Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi: Jeżeli w czasie wydawania decyzji w sprawie administracyjnej kary pieniężnej obowiązuje ustawa inna niż w czasie naruszenia prawa, w następstwie, którego ma być nałożona kara, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest ona względniejsza dla strony.

Z powyżej powołanych przepisów wynika również, iż w przypadku gdyby obecnie toczyły się wobec Państwa jakiekolwiek postępowania administracyjne rozpoczęte przed 28 listopada 2020 roku sanepid nie może Państwa również ukarać w drodze decyzji administracyjnej.

Pamiętajcie iż zawsze macie prawo złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień za bezpodstawne działanie funkcjonariusza publicznego do właściwej miejscowo Prokuratury.

Przypominamy, że WSA w Opolu w wyroku II SA/OP 219/20 również orzekł, że wprowadzony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w drodze rozporządzenia jest niezgodny z prawem.

Stan prawny zakazujący obywatelom prowadzenia działalności gospodarczych do tej pory się nie zmienił i jest wydawany w drodze rozporządzenia, zatem nie może on stanowić prawa powszechnie obowiązującego i nikt nie jest zobowiązany tego zakazu przestrzegać.

NIE DAJMY SIĘ ZNIEWOLIĆ DO KOŃCA. KONIEC BEZPRAWIA TEGO (NIE)RZĄDU.

Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.

Jeśli potrzebujesz pomocy napisz do nas na adres @: covid@legaartis.pl lub zadzwoń: 22 266 86 18 lub 579636527

Na Państwa zlecenie, które nie wchodzi w zakres porady pro bono możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa w zakładach pracy.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Anonimowe wsparcie bitcoin:

1Akmc9RbB476W4JpavbQf9sAEB8C7iWcn9

Wsparcie paypal:

paypal.me/legaartis

Dane do przelewu:

Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752

Kancelaria Lega Artis

ul. Przasnyska 6a lok 336a

01-756 Warszawa

Tytuł: „darowizna na działalność”

IBAN: PL04102039030000140201226752

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

Zostaw Komentarz