01-756 Warszawa ul. Przasnyska 6a lok 336a

Maska w pracy? Przymus niezgodny z prawem.

Już od soboty zmiana bezprawia. Przyłbice, kominy idą do lamusa.

 Nowe światło zaświeciło Niedzielskiemu – ekonomista, jaki pragnie być naczelnym lekarzem RP i Morawieckiemu, jaki chce pod przykrywką walki z pLandemią zniewolić ludzi i od najbliższej soboty jedynie maska chroni.

Zatem wszyscy co byli niezdecydowani muszą teraz podjąć decyzję, bo już nie da się lawirować na krawędzi teraz, musisz dokonać wyboru i stanąć po stronie wolności lub niewoli.

Jest tylko czarne i białe nie, ma, już wyjścia awaryjnego.

Zobaczymy zatem już niebawem ilu, jest wolnych ludzi.

Od wczoraj jednak powrócił temat tego bezprawia w zakładach pracy, ponieważ pracodawcom też zaświeciło mocniejsze światło i zmuszają pracowników do zasłaniania ust i nosa za pomocą maski.

Naszym zdaniem zachowanie pracodawcy w tym zakresie jest niezgodne z prawem, tym bardziej że zgodnie z naszą ostatnią opinią na temat „obowiązku” zasłaniania ust i nosa z dnia 14 lutego 20214 roku, jaka jest dostępna w poniżej podanym linku:

Stwierdzić należy, iż wmawiamy obowiązek zasłaniania ust i nosa nie istnieje.

Zatem wniosek z tego jest prosty  pracodawca nie, posiada prawa żądania od swoich pracowników zasłaniania ust i nosa na terenie zakładu pracy.

Często pracodawcy przy wprowadzaniu tego obowiązku powołują się na Zgodnie z art. 304 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy i zobowiązanie pracownika do zasłaniania ust i nosa próbuje umotywować art. 211 k.p. niemniej, jednak należy zauważyć, iż rygor noszenia masek w pracy, jaki pracodawca próbuje uregulować powyżej powołanymi przepisami, jest sprzeczny z art. 218. § 1a. K.k., który stanowi, iż Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dzisiejsza lawina telefonów, jaka odebraliśmy, utwierdzała nas w tym, że należy również, tworząc ten post przypomnieć Wam, że pracodawca nie jest uprawniony z mocy tego bezprawnego rozporządzenia do żądania okazania zaświadczenia o zwolnienie Was z „obowiązku” zasłaniania ust i nosa.

O braku podstawy prawnej takiego żądania mówi również art. 22[1] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. który mówi, że pracodawca nie może żądać od pracownika podania informacji o stanie jego zdrowia, chyba że informacje te są niezbędne w celu skorzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień prawa pracy (por. wyrok SN z dnia 5 sierpnia 2008 r., I PK 37/08). Szczególny wyjątek od obowiązku zachowania tajemnicy o stanie zdrowia pracownika wskazuje przepis art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – dalej u.ś.c.m., gdzie sankcjonuje się umieszczenie na zaświadczeniu lekarskim informacji o rodzaju określonych chorób lub przyczyn niezdolności do pracy. Ustawodawca reguluje w ten sposób zasady umieszczania na zaświadczeniu tzw. kodów literowych, od A do E.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy, zatem przyjąć, że pracodawca nie może żądać od pracownika żadnego zaświadczenia, które będzie podstawą do tego, aby nie musiał on nosić maseczki w pracy na stanowisku, jakie wcześniej tego rodzaju obowiązek nie istniał, gdyż nie był wymagany ze wzg. bhp.

Pracodawca też nie może prowadzić rozmów i zadawać określonych pytań, które mogłyby naruszać sfery, które są sferą osobistą.

Tym samym niemożne on zadawać Wam pytań o przyczynę zwolnienia z „obowiązku” zasłaniania ust i nosa a tym bardziej żądać przedłożenia na tę okoliczność zaświadczenia lekarskiego.

Przypominamy, iż prawo do tajemnicy w tym zakresie nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Zwalnia z tego obowiązku zgoda samego pracownika. Brak jednak akceptacji na podejmowanie rozmowy w tym obszarze nie może mieć negatywnego wpływu na zatrudnienie pracownika lub jego pracę w zakładzie, w jakim pracuje.

Zatem wnioski należą do Was jak i decyzję w tym zakresie co należy robić.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu pisma do pracodawcy, skontaktuje się z nami.

Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.

Na zlecenie indywidualne klienta nasza Kancelaria przygotuje również wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.

Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do nas na adres @: kontakt@legaartis.pl lub zadzwoń 579636527 lub 222668618

Informujemy, iż porada prawna udzielana jest każdemu klientowi bezpłatnie.

Na Państwa zlecenie, które nie wchodzi w zakres porady pro bono, możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa, wykonywaniem testów czy też szczepienia, itp.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie, zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Anonimowe wsparcie bitcoin:

1Akmc9RbB476W4JpavbQf9sAEB8C7iWcn9

Wsparcie paypal:

paypal.me/legaartis

Dane do przelewu:

Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752

Kancelaria Lega Artis

ul. Przasnyska 6a lok 336a

01-756 Warszawa

Tytuł: „darowizna na działalność”

IBAN: PL04102039030000140201226752

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

#covid #maseczki #zasłanianieustinosa #rozporządzenie #legaartis #art116 #obowiązekzasłanianiaustinosa #pandemia #stopcovid 

Zostaw Komentarz