Przez cały kraj przechodzi fala buntu przedsiębiorców pod hasłem #otwieraMY jakiej my kibicujemy i popieramy ponieważ co wyprawia z przedsiębiorcami rząd jest bezprawne. Rządzący chyba liczyli na to, że albo skończy się na czczym gadaniu, albo akcja ograniczy się do “góralskiego veta” i regionu południowego. Nic bardziej mylnego. Jednak pierwsza reakcja przedstawicieli rządu była jak dolanie paliwa do ognia. Gowin zapowiedział kary dla przedsiębiorców, a przede wszystkim zwrot subwencji finansowej za otwarcie działalności. Jakie naruszenie może być karane? Kto uznaje, że dokonano naruszenia? Od jakiego momentu naruszenie pozbawia nas pomocy – data interwencji czy data uprawomocnienia decyzji/wyroku? I czy mogą odebrać subwencję z tarczy 1.0. Na te pytania postawmy się opowiedzieć w niniejszym artykule z uwagi iż dostajemy wiele pytań do Państwa związanych z tym tematem.

Zwrot subwencji finansowej za otwarcie działalności

Stwierdzenie enigmatyczne gdyż bez żadnych szczegółów. Dokładnie to chodzi tutaj o wszelką pomoc publiczną przyznawaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych… ( Dz. U. poz. 1842 i 2112 ). Podstawą dla takich sankcji jest art. 23 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Wtedy ustawa, a zwłaszcza art. 23 spotkał się z głosami wątpliwości, ale przeszedł nie mniej bez większego echa wśród opinii publicznej. Ot będą kary i tyle.

Treść art. 23 Zmiana niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 znajduje się poniżej:

1.  Naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112), stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego udzielanego na podstawie art. 2a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 i 2112).

2.  W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów, o których mowa w ust. 1, organ ten informuje podmiot udzielający pomocy publicznej o stwierdzeniu naruszenia wymogów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

3.  Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, obowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

4.  Składający oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5.  W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Decyzję o obowiązku zwrotu pomocy wydaje podmiot udzielający pomocy publicznej.

6.  Egzekucja zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 5, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Efekt art. 23 ustawy o wdzięcznej nazwie ustawa o dobrym samarytaninie, objawił się przede wszystkim dodatkowymi oświadczeniami składanymi przy staraniu się o pomoc z najnowszych tarcz branżowych.

Jakie naruszenie może być karane?

Otóż, jak alarmował od początku prac nad ustawą Rzecznik MŚP, przepis prawny jest bardzo ogólny. Brak tutaj określenia jakiego stopnia naruszenie skutkuje utratą prawa do pomocy oraz obowiązkiem zwrotu uzyskanej. De facto każde uchybienie po stronie przedsiębiorcy może skutkować w/w sankcjami. Brak określenia katalogu uchybień, za które przedsiębiorca odpowiada może prowadzić do skrajnych sytuacji. Np. takich, że mógłby on utracić pomoc publiczną przez klienta, który nie zastosował się do obowiązku zakrywania nosa i ust. Jak zaznacza sam Rzecznik MŚP:

“Przedsiębiorcy nie powinni również odpowiadać za naruszenia dokonane przez osoby, za które nie ponoszą odpowiedzialności (…) co wydaje się oczywiste, ale na gruncie przedmiotowej regulacji budzi wątpliwości. “

Kto uznaje, że dokonano naruszenia i kiedy do tego dochodzi

Zgodnie z ust. 2 art. 23: ” W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów, o których mowa w ust. 1, organ ten informuje podmiot udzielający pomocy publicznej o stwierdzeniu naruszenia wymogów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. “

Właściwym organ może być m.in. sanepid, o którego karach jest ostatnio wystarczająco głośno. Dodatkowo ustawodawca nie określił czy właściwy organ ma informować podmiot udzielający pomocy publicznej o naruszeniu niezwłocznie po kontroli, czy informacja ta ma zostać przekazana dopiero po uprawomocnieniu np. wyrokiem sądu. A ostatnimi czasu WSA w Warszawie intensywnie uchyla kary nałożone przez sanepid.

Zwrot subwencji finansowej za otwarcie działalności – tarcza PFR 1.0

W regulaminie tarczy finansowej PFR 1.0 BRAK jest przepisów dających prawo PFR do wypowiedzenia umowy o subwencji finansowej na podstawie naruszenia ograniczeń wymienionych w art. 23 zatem wypowiedzenie posłuszeństwa jakie obecnie żąda od was Morawiecki i cała reszta elity rządzącej pod groźbą zwrotu subwencji jest bezpodstawne.

Inaczej jest już jednak przy subwencji z TARCZY PFR 2.0

Tutaj sytuacja jest zupełnie inna. Zgodnie z § 16 ust. 1 lit. h regulaminu tarczy 2.0 PFR ma prawo do wypowiedzenia Umowy Subwencji Finansowej w każdym czasie w okresie jej obowiązywania w trybie natychmiastowym, bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, w przypadku:

Naruszenia przez Beneficjenta, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1 – 6 i 8 – 12 Ustawy o Zwalczaniu Chorób Zakaźnych.

Oznacza to, że przez CAŁY OKRES TRWANIA SUBWENCJI PFR ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Beneficjent wtedy ma 14 dni na zwrot całej kwoty przyznanej subwencji.

Podkreślić również trzeba, że na podstawie § 15 ust. 4, ocena naruszeń ma charakter uznaniowy. Oznacza to, że nie sposób przewidzieć jakie naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów, ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, i przez kogo stwierdzonych będą podstawą odmowy, a nawet wypowiedzenia umowy.

Oraz jak zaznacza rzecznik MŚP alarmującym jest § 15 ust. 4 lit. b w związku, z którym “żadne postanowienie dokumentu programu Tarcza 2.0 nie kreuje po stronie beneficjenta jakichkolwiek wierzytelności, praw, roszczeń, zarzutów oraz uprawnień kształtujących wobec PFR, Skarbu Państwa ani jakiejkolwiek innej osoby.”

Przy tak ogólnych, nieprecyzyjnych zapisach i stosunkowo dużym ryzyku nagłego obowiązku zwrotu subwencji część przedsiębiorców może zrezygnować z otwarcia. Z drugiej strony pamiętajmy, że większość tych, którzy zdecydowali się na otwarcie nie kwalifikuje się do żadnej pomocy przez m.in. ograniczenia związane z przeważającym PKD lub zatrudniają głównie osoby niepodlegające obowiązkowi składkowemu.

Niestety pisaliśmy od tym od dawna, aby nie brać tych pseudo pomocy tylko otwierać firmy jednak cześć przedsiębiorców nie słuchała nas i wystąpiła o pomoc do oprawców i teraz za to słono płacą.

———————————————————–

Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.

Na zlecenie indywidualne klienta nasza Kancelaria przygotuje również wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.

Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do nas na adres @: covid@legaartis.pl lub zadzwoń 579636527 lub 222668618

Informujemy, iż porada prawna udzielana jest każdemu klientowi bezpłatnie.

Na Państwa zlecenie, które nie wchodzi w zakres porady pro bono, możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa, wykonywaniem testów czy też szczepienia, itp.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie, zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Anonimowe wsparcie bitcoin:

1Akmc9RbB476W4JpavbQf9sAEB8C7iWcn9

Wsparcie paypal:

paypal.me/legaartis

Dane do przelewu:

Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752

Kancelaria Lega Artis

ul. Przasnyska 6a lok 336a

01-756 Warszawa

Tytuł: „darowizna na działalność”

IBAN: PL04102039030000140201226752

Jesteśmy do Waszej dyspozycji:

Pn. – czw.: 11:00 – 17:00

Piątek: 10:00 – 15:00

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

#covid #maseczki #zasłanianieustinosa #rozporządzenie #legaartis #art116 #obowiązekzasłanianiaustinosa #pandemia #stopcovid #działalność #gastronomia #hotele #siłownie #baseny #centrarozrywki #Morawiecki #PIS #zakazprowoadzeniadziałalności #nierząd #sanepid #kontrole #prawnik #kancelaria #otwieramy #sanepid #karyadministracyjne #ustawa #szkoły #przedszkola #żłobki #czesne #oświata #opłaty #sanepid #karyadministracyjne #zakazy #nakazy #obostrzenia

Zostaw Komentarz