Regulamin Strony

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin dotyczy witryny internetowej dostępnej pod adresem https://legaartis.pl/blog

2. Administratorem Serwisu jest Kancelaria Lega Artis z siedzibą przy ul. PRZASNYSKA 6A LOK 336A, 01-756 WARSZAWA.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji przez Administratora na rzecz użytkowników Serwisu usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która to usługa polega na publikacji i utrzymywaniu na stronach Serwisu, treści użytkowników Serwisu, a także umożliwieniu im zamieszczania opinii i komentarzy w Serwisie, przeglądania zawartości Serwisu, a także korzystania z innych funkcjonalności przewidzianych w Serwisie. W ramach świadczenia powyższej usługi Administrator udostępnia użytkownikom miejsce na serwerze Serwisu oraz dostarcza oprogramowanie w celu publikowania treści na warunkach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu. Regulamin dopuszcza szczególne rodzaje warunków dla treści publikowanych w wyodrębnionych poddomenach.

§2 DOSTĘP DO SERWISU

1. Serwis jest dostępny dla każdego użytkownika sieci Internet.

2. Użytkownicy niedokonujący rejestracji w Serwisie, posiadają prawo do przeglądania wszystkich treści zamieszczonych w Serwisie zgodnie z zasadami przewidzianymi niniejszym Regulaminem. Powyższe uprawnienie nie podlega opłacie i pozostaje nieograniczone w czasie. Chyba, że przepisy szczególne regulaminu stanowią inaczej.

3. Serwis posiada dwa poziomy użytkowników: Czytelnik ? użytkownik niezarejestrowany, Komentator ? użytkownik zarejestrowany nie podlegający wstępnej weryfikacji przez administrację serwisu.

§3 REJESTRACJA W SERWISIE

1. Użytkownicy dokonujący rejestracji w Serwisie będą uprawnieni do komentowania publikacji innych zarejestrowanych użytkowników. Powyższe uprawnienie nie podlega opłacie i pozostaje nieograniczone w czasie. W przypadku kwestii spornych, spraw sądowych, postępowań wyjaśniających administrator ma prawo zablokować czasowo lud trwale dostęp do dowolnego zarejestrowanego w serwisie konta bez konieczności uprzedniego zawiadomienia właściciela konta.

2. W przypadku wprowadzenia usług szczególnych, użytkownicy dokonujący rejestracji w Serwisie oraz dokonujący stosownych opłat przewidzianych Cennikiem będą uprawnieni do dostępu do nich w ramach Serwisu. Rejestracja umożliwia korzystanie ze wszystkich domen i poddomen należących do serwisu, chyba, że przepisy szczególne regulaminu stanowią inaczej.

3. W ramach rejestracji koniecznym będzie podanie wszelkich danych przewidzianych w formularzu rejestracyjnym dostępnym w Serwisie.

4. Użytkownicy powyżej poziomu komentatora otrzymują po weryfikacji wymagane unikalne kody rejestracyjne od Administratora lub innych zarejestrowanych Użytkowników Serwisu. Użytkownik ma prawo do zapraszania do korzystania z Serwisu innych użytkowników. W tym celu zwraca się do Administracji o wygenerowanie unikalnego kodu literowo-cyfrowego, który może przekazać zaproszonym użytkownikom.

5. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia kodu rejestracyjnego, bez podania przyczyn.

6. Bez uzgodnienia z administratorem portalu zabrania się rejestrowania wielu kont obsługiwanych przez jedną osobę. W przypadku ujawnienia powielonych przez jedną osobę kont administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość czasowego lub trwałego zablokowania wszystkich kont bez uprzedniego powiadamiania autora multiplikowanych kont.

7. Konto użytkownika który korzysta z różnych narzędzi służących do ukrywania lub zmiany swojego adresu IP może zostać zablokowane czasowo lub trwale bez uprzedniego ostrzeżenia.

§4 ZASADY PUBLIKOWANIA TREŚCI

1. Publikacja każdego, jednorazowego wpisu w Serwisie nie może przekraczać 12.000 znaków, a w przypadku materiału graficznego łącznego rozmiaru 1 MB.

2. Formaty dopuszczalnych materiałów graficznych są zależne od możliwości technicznych Serwisu.

3. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

4. Zabronione jest publikowanie treści lub innych materiałów w Serwisie, których jakimkolwiek elementem byłyby, w szczególności:

a. treści naruszające powszechnie obowiązujące prawo, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, dobra osobiste oraz prawo do prywatności osób trzecich, zasady netykiety,

b. treści o tematyce rasistowskiej, pornograficznej, zawierające elementy przemocy oraz treści w których zawarte są słowa powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe,

c. treści chronione prawem autorskim bez zgody autora lub uprawnionego do nich, lub bez wymaganych licencji,

d. treści zawierające oprogramowanie, informacje lub materiały zawierające wirusy;

e. treści będące pośrednią lub bezpośrednią reklamą/działaniem marketingowym dla jakichkolwiek produktów, usług lub innych, w tym konkurencyjnych serwisów internetowych, a także będące spamem lub niezamówioną informacją handlową, chyba, że opublikowane za zgodą administracji serwisu;

5. W przypadku stwierdzenia, że treść publikacji narusza lub istnieje wysokie prawdopodobieństwo naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Serwis zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia takiej publikacji bez obowiązku powiadomienia o tym fakcie Użytkownika.

6. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik rażąco lub uporczywie narusza niniejszy regulamin, Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zablokowania konta lub IP lub usunięcia konta Użytkownika za uprzednim powiadomieniem go o tym fakcie, o ile będzie to możliwe.

7. Administrator zastrzega sobie możliwość dodawania lub usuwania elementów graficznych do publikacji użytkowników, jeżeli jest to, w jego ocenie, potrzebne do publikacji takiej treści na stronie głównej lub stronach poszczególnych kategorii Serwisu. Administrator zastrzega sobie możliwość skrócenia lub zmiany tytułu publikacji, jeśli tylko tytuł narusza zasady regulaminu lub to jest podyktowane wymogami technicznymi lub koniecznością właściwej promocji notki w dziale news lub jako artykuł wiodący Strony Głównej albo poszczególnej kategorii.

8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą utworzenia profilu Administrator będzie uprawniony do publikacji na blogu, w obszarach bloga lub innych treści według uznania Administratora reklam, informacji handlowych wszelkiego rodzaju podmiotów, produktów lub usług – w zakresie, formie i terminach przez Administratora określonych.

§5 PRAWA AUTORSKIE

1. Każdy z użytkowników umieszczając jakiekolwiek treści i inne materiały w Serwisie zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tychże elementów publikacji.

2. Wszelka odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa, w tym praw autorskich w związku z zamieszczaniem jakichkolwiek treści i innych materiałów w Serwisie obciąża wyłącznie Użytkownika. Administracja nie weryfikuje wstępnie treści, a przy ekspozycji bada tylko wartość literacką treści.

3. Korzystanie przez użytkowników, zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych, z zawartości umieszczonych w Serwisie odbywać się może tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

4. Użytkownik upoważnia Administratora do wykorzystywania zamieszczanych przez użytkownika w Serwisie treści i innych materiałów w celach promocyjnych i reklamowych Serwisu w innych mediach, a także do nieodpłatnej publikacji w formie drukowanej (np.: ulotka, biuletyn, czasopismo etc..) oraz kopiowania ich na użytek innych poddomen serwisu. Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne zgody, w tym osób, których wizerunki widnieją lub są wskazane na w/w materiałach, i upoważnia niniejszym Administratora do ich wykorzystywania w zakresie określonym powyżej.

5. Użytkownik udziela Administratorowi bezpłatnej licencji na wykorzystanie wpisów na swoich Blogach i swoich komentarzy do celów promocji i reklamy Serwisu, jak również do rozpowszechniania w innych mediach i innej formie. Licencja jest bezterminowa i niezależna od obecności bądź wygaśnięcia profilu użytkownika w serwisie.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść lub inne materiały zamieszczanych przez użytkowników w Serwisie. Ponadto Administrator nie odpowiada w szczególności, za:

a) prawdziwość lub staranność w opisywaniu faktów, zdarzeń lub osób,

b) podanie błędnych lub fałszywych danych osobowych użytkownika,

c) naruszenia przez użytkowników praw osób lub podmiotów trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych,

d) utratę zawartości Serwisu z uwagi na awarie sieci komputerowych, systemów informatycznych lub innymi okolicznościami, którym Spółka nie była w stanie przeciwdziałać, w szczególności tym także okolicznościom siły wyższej.

e) szkody wyrządzone użytkowników jakie powstały lub mogły powstać w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu, bądź też jego czasowej niedostępności.

§7 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały publikowane w Serwisie, także po utracie statusu użytkownika.

2. Użytkownik dokonując rejestracji w Serwisie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

4. Administratorem danych osobowych rejestrującego się użytkownika jest Administrator Serwisu.. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Powyższe prawa użytkownik może realizować składając wniosek do Administratora przy użyciu Formularza Kontaktowego lub dokonując ich poprawienia lub zmiany osobiście w Serwisie.

5. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie podanego przez niego adresu e-mail w celach poprawnego funkcjonowania Serwisu, a także w celach dostarczania newslettera i treści reklamowych.

6. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia jego konta z Serwisu, przy czym Serwis zastrzega sobie możliwość nieusuwania wpisów z uwagi na zapewnienie spójności prowadzonych w Serwisie dyskusji. Wówczas zanonimizuje wpisy albo doda frazę ?blog archiwalny?.

7. Użytkownik ma prawo do odzyskania treści lub innych materiałów umieszczonych w Serwisie po usunięciu jego konta z Serwisu, o ile z żądaniem takim zwróci w formie pisemnej za pomocą wiadomości przesłanej przez formularz kontaktowy oraz gdy w ocenie Serwisu będzie to technicznie wykonalne.

8. Użytkownik ma prawo do usunięcie o ile z żądaniem takim zwróci w formie pisemnej, listem poleconym oraz gdy w ocenie Serwisu będzie to technicznie wykonalne.

9. Serwis zachęca użytkowników do archiwizowania, we własnym zakresie, treści i innych materiałów publikowanych przez nich w Serwisie.

§9 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu użytkownik może zgłaszać do Administratora na adres e-mail: kontakt[małpa]legaartis.pl, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, przy czym samo zgłoszenie przez Użytkownika musi nastąpić w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

3. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu lub konta użytkownika, Administrator zastrzegają sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta, w celu usunięcia zaistniałych problemów.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwis w każdym czasie może zawiesić swoje funkcjonowanie z uwagi na problemy techniczne, w tym prace konserwacyjne, modernizacyjne lub okoliczności siły wyższej.

2. Administrator w każdej chwili jest uprawniony do wstrzymania bądź zakończenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia Serwisu.

3. Wszystkie elementy graficzne, logotyp i nazwa Serwisu, rozwiązania techniczne, inne elementy strony www Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo wyraźnie nie przysługuje użytkownikom, podlegają ochronie prawnej w przedmiocie praw autorskich oraz praw własności przemysłowej należnych Spółce.

5. Wszelkie reklamacje użytkowników powinny mieć formę pisemną i zostać przesłane na adres Kancelarii lub adresy poczty elektronicznej podane powyżej.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym fakcie użytkowników. Aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna w Serwisie i obowiązywać będzie od momentu jej zamieszczenia w Serwisie. Użytkownika obowiązuje aktualna wersja Regulaminu.

7. W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego regulaminu użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści regulaminu – takie oświadczenie traktowane będzie, jako wniosek o likwidację konta w Serwisie. Oświadczenie dla swej skuteczności powinno zostać przesłane poprzez formularz kontaktowy.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Treści z serwisu mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. 

Potrzebujemy Twojej zgody, zanim będziesz mógł kontynuować korzystanie z naszej strony internetowej. Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie i innych technologii. Niektóre z nich są niezbędne, podczas gdy inne pomagają nam ulepszyć tę stronę i Twoje doświadczenia. Dane osobowe mogą być przetwarzane na przykład w celu spersonalizowania reklam i treści lub pomiaru reklam i treści. Więcej informacji na temat wykorzystania Państwa danych znajdą Państwo w naszej polityce prywatności. W każdej chwili możesz wycofać lub zmienić swój wybór w Ustawieniach.

Akceptuję

Indywidualne preferencje prywatności