01-756 Warszawa ul. Przasnyska 6a lok 336a

USTAWA MASECZKOWA OPUBLIKOWANA ALE CZY NAKAZ ZASŁANIANIA UST I NOSA JEST ZGODNY Z PRAWEM?

Zapraszamy do lektury, która wszystko Państwu wyjaśni. Po podpisaniu przez Prezydenta ustawy nowelizującej ustawę z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w zakresie „obowiązku zasłaniania ust i nosa” i jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw z dniu 28.11.2020 roku wg. zapisu ustawy nowelizującej ustawę w/w obowiązek ten miał zostać uregulowany prawnie, ale nie panikujmy z tego powodu, bo nadal jest on niezgodny z prawem!!!.W tym miejscu zacząć należy od tego, iż tym, co zrobiono rząd potwierdza, że dotychczas nie istniał obowiązek zasłaniani ust i nosa przez osoby zdrowe w przestrzeni publicznej, sklepach, komunikacji publicznej itp. Udowadnia to również brak podstaw do nakładania obowiązku chodzenia w maseczkach w drodze rozporządzenia oraz brak możliwości karania za nie stosowanie się do tego bezprawnego nakazu, jaki wmawiał ludziom za pomocą mediów rząd. „Ustawowy” nakaz noszenia maseczek wg rządzącym ma zostać uregulowany w nowej specustawy covid owej jaka została opublikowana. Nowy zapis maseczkowy został wg. Rządzących prawnie uregulowany w ustawie z dnia 28 października 2020 roku zmieniającej ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.), w której wprowadzono następujące zmiany:W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, 1495, 284, 374, 567, 875, 322, 1493) wprowadza się następujące zmiany:Poprzedni zapis art. 46b pkt 4 został podzielony na art 46b ust 4 i 4a w którym wprowadzono powszechny obowiązek zasłaniania ust i nosa.Po ust 12 art 46b wprowadzono ustęp 13 który mówi, że aby nastąpiło uregulowanie obowiązku zakrywania ust i nosa musi zostać wydane rozporządzenie, które określi:Okoliczności, miejsca, obiekty i obszary, w których trzeba zakrywać usta i nos i sposób realizacji tego nakazu. – po art. 46ba dodaje się art. 46bb i art. 46bc w brzmieniu:- Art. 46bb. Nieprzestrzeganie obowiązku, o którym mowa w art. 46b pkt 13 (czyli nie zakrywanie ust i nosa) stanowi uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży, o której mowa w art. 135 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.)Jak wynika z powyższego ustawa zmieniająca ustawę z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, jaką podpisał Prezydent ustawa uregulowała obowiązek, lecz zgodnie z jej zapisem w art 46b ust 13 okoliczności, miejsca, obiekty i obszary, w których trzeba zakrywać usta i nos oraz sposób realizacji tego nakazu ma być nadal wydawany w drodze rozporządzenia. Zatem przeanalizujemy to pod względem prawnym, jaki obowiązuje w RP i sprawdźmy: Czy jest to skuteczne rozwiązanie?Zgodnie z treścią artykuł 31 ust. 3 Konstytucji, który mówi o tym, że ograniczenia wolności obywatelskich mogą być ustanawiane tylko w USTAWIE, zwrócić w tym miejscu należy nacisk na to, iż Rozporządzenia wydane na podstawie ustawy nie są jednak ustawą.Wygląda na to, że przed nami kolejna dyskusja na temat legalności obowiązku noszenia maseczek i pewnie wiele różnych orzeczeń sądów w tej mierze. Przypominamy, iż od samego początku tej pLandemii strachu i manipulacji wciąż przypominamy, że zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ograniczenia z korzystania z konstytucyjnych praw i wolności mogą być ustawianie wyłącznie w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie. Dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów np. z dnia 9 października 2020 r. jest aktem rangi niższego rzędu. Co więcej wprowadzony dotychczas w rozporządzeniu zakaz zgromadzeń, nakaz zasłania ust i nosa i inne obostrzenia nie zostały określone w czasie (wskazano jedynie do odwołania, co nie stanowi zgodnego z prawem, przewidywalnego określenia czasu zawieszenia podstawowego prawa obywatelskiego). Zwrócić w tym miejscu należy na znaczenie określenia „do odwołania” i stwierdzić należy, iż wskazuje ono jednoznacznie na to, że ustawodawca pozostawił sobie całkowitą dowolność w czasie, jakim obywatele nie mogą korzystać ze swojego prawa. Podkreślić w tym miejscu na to, iż ustawodawca nie wprowadził żadnego kryterium, ani nie powiązał tego ograniczenia w czasie z obowiązującym stanem epidemii. Również z tego względu należ przyjąć, iż przedmiotowe ograniczenie przewidziane w rozporządzeniu są niezgodę z art. 57 Konstytucji. Powyżej powołany przepis prawny najwyższej rangi prawa jednoznacznie wskazuje, że aby wprowadzić tego rodzaju zakazy należy ogłosić stan wyjątkowy na danym terenie, czego do dnia dzisiejszego nasz „cudowny” rząd nie uczynił. W związku z tym stwierdzić należy, iż brak wskazania (powiązania z określonym czasem) okresu zawieszenia praw i wolności stoi w sprzeczności z zasadami państwa prawa i treścią art. 232 Konstytucji. Nawet w sytuacji najwyższego zagrożenia, organy władzy publicznej powinny działać na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP).Różnica pomiędzy stanem klęski żywiołowej, a samym stanem epidemii jest zasadnicza. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o stanie klęski żywiołowej, środki profilaktyczne mogą być w takiej nadzwyczajnej sytuacji nałożone na każdego obywatela (w przeciwieństwie do “zwyczajnego” stanu epidemii). W stanie epidemii środki profilaktycznie winny być stosowane tylko w stosunku do osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie. W tym miejscu należy stwierdzić jednoznacznie, że pomimo zaistnienia przesłanek do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, władza wykonawcza nie zdecydowała się na wprowadzenie tego stanu, wprowadzając jedynie stan epidemii, a wcześniej stan zagrożenia epidemiologicznego, żaden z tych stanów nie może być uznany za stan nadzwyczajny w rozumieniu art. 228 Konstytucji. Zatem ograniczenia wynikające z wprowadzenia takiego stanu nie mogą naruszać podstawowych praw i wolności. Tym samym wynikający np. z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zakaz zgromadzeń, nakaz zasłaniania ust i nosa i inne są w rażący sposób sprzeczny z art. 31 i art. 228 Konstytucji. Obecny stan prawny oznacza, iż nakazy nie mogą być skutecznie egzekwowane na drodze sądowej, zaś osobom, które doznały uszczerbku na skutek wymuszenia określonego zachowania na podstawie obowiązujących przepisów przysługują roszczenie odszkodowawcze.Przypominamy, że w przypadku gdyby przyjęli Państwo mandat?W ciągu 7 dni od otrzymania mandatu karnego można złożyć wniosek o jego uchylenie do właściwego sądu rejonowego. Zatem nadal nie należy przyjmować mandatów gdyż są one bezprawne. W przypadku, gdy mandatu nie przyjmiemy? Na początek otrzymacie Państwo wezwanie do wstawiennictwa się na czynności procesowe do KPP wówczas należy bezwzględnie zająć stanowisko, co do zarzutu wynikającego z wezwania na podstawie art. 54 par. 7 kpow lub osobiście wstawiając się na wezwania i składając wyjaśnienia.Sprawa trafi do sądu właściwego dla miejsca popełnienia wykroczenia. Jeżeli Sąd wyda bez naszego udziału wyrok nakazowy, to istnieje możliwość złożenia sprzeciwu od wyroku nakazowego (termin 7 dni). Jednocześnie wraz ze sprzeciwem można wnosić o skierowanie sprawy na posiedzenie i umorzenie postępowania. Sąd może też poinformować o wszczęciu postępowania i doręczyć odpis wniosku o ukaranie. W tej sytuacji możliwe jest złożenie samego wniosku o skierowanie sprawy na posiedzenie celem rozważenia umorzenia postępowania. Jeśli mimo to sąd będzie prowadził postępowanie dowodowe to należy ustalić, czy dana osoba była chora lub podejrzana o zachorowanie.Pragniemy również przypomnieć o tym, że strefy czy też w chwili obecnej strefa czerwona na terenie całej RP i obostrzenia z niej wynikające są bezprawne gdyż godzą w konstytucyjne prawo wolności obywateli w przypadku, gdy nie jest ogłoszony stan wyjątkowy. Przypominamy, iż udzielany bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID. Przygotowujemy również na zlecenie indywidualne klienta wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID. Jeśli potrzebujesz pomocy napisz do nas na adres @: kontakt@legaartis.pl lub zadzwoń 579636527Informujemy, iż porada prawna i materiały pomocnicze zawierające interpretację prawną w zakresie rozporządzeń wysyłamy każdemu klientowi bezpłatnie. Na Państwa zlecenie możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa w zakładach pracy.Jeśli uważacie Państwo, że to, co robimy dla WAS zasługuje na wparcie finansowe naszej działalności możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS o nr: 04 1020 3903 0000 1402 01226752

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000211201.pdf…

Zostaw Komentarz