01-756 Warszawa ul. Przasnyska 6a lok 336a

Wszystkie obostrzenia nakazy i zakazy wprowadzone przez RM niezgodne z prawem!!!

Szanowani Państwo po naszej wczorajszej publikacji w sprawie opublikowanej ustawy maseczkowej przesyłacie do nas Państwo wiele zapytań, jakie ustawa ta narusza przepisy prawna Konstytucyjnego. W związku z tym, iż łatwej nam będzie to opublikować niż każdemu z osobna pisać to w odpowiedzi na zapytanie poniżej wskazujemy, iż ustawa maseczkowa opublikowana w dniu 27 listopada w Dzienniku Ustaw narusza wg. naszej oceny Wskazana wyżej ustawa w dalszym ciągu narusza (moim zdaniem rażąco) Konstytucje RP Art.. 31 ust 3 Konstytucji RP gdyż nakaz zasłaniania ust i nosa uznać należy za ograniczenie w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.Art. 39 Konstytucji RP, ponieważ nikt nie może być poddany eksperymentom medycznym, do jakiego można zaliczyć zasłanianie ust i nosa, gdy nie wyraża na to zgody. Art. 40 Kojnstytucji RP ponieważ uznać należy iż jest to poniżające traktowanie ludzi, szczególnie tych, którzy nie mogą, z uwagi na przeciwskazania medyczne wskazanych w tych rozporządzeniach, zakrywać usta i nos.Art. 228 ust.1-7 i art 233 Konstytucji RP ponieważ, wszelkie tak daleko idące ingerencje w prawa i wolności obywatelskie powinny być wprowadzane w okolicznościach jednego ze trzech stanów nadzwyczajnych. Warto w tym miejscu dodać, że w przypadku ilości obostrzeń, jakie wprowadziła nam w związku z pandemią RM, aby nakazy i zakazy oraz obostrzenia, jakie obecnie są bezprawnie przez władzę wykonawczą wobec nas stosowane musiałby być ogłoszony wyłącznie stan wyjątkowy. Nie sposób w tym miejscu już na samym końcu naszego postu wspomnieć, iż Zgodnie z art. 8 ust. 2 Konstytucji RP, Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba, że Konstytucja stanowi inaczej, a zatem sądy powszechne i administracyjne mogą w indywidualnych sprawach odmówić zastosowania sprzecznych z Konstytucją RP rozwiązań ustawowych dla oceny w wyroku sądowym zachowania konkretnego obywatela RP.W tym miejscu należy również powołać najważniejsze wyroki i postanowienia Sądów w zakresie bezprawnego ograniczania naszej wolności przez rządzących:Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w sprawie IV W 455/20, Sądu Rejonowego w Rzeszowie w sprawie II W 539/20, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w sprawie V W 1083/20, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w sprawie V W 1847/20, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w sprawie V W 2077/20, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w sprawie V W 2757/20, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w sprawie V W 2519/20, Sądu Rejonowego w Kościanie w sprawie II K 71/20 Przypominamy jednocześnie, iż ustawa maseczkowa opublikowana w dniu 27 listopada jest przepisem martwym gdyż zgodnie z jej znowelizowanym art. 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu (…) ustawodawca dodał do niego ust 13 i tak to teraz brzmi:Art. 46b. W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić:13) nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.Niestety ustawodawca do chwili obecnie nie wydał stosowanego rozporządzenia, o jakim wspomina w ust. 13 art. 46b a Rozporządzenie z dnia 26 listopada 2020 roku nie może być zastosowanie do nowej ustawy gdyż nie uwzględnia poprawek, jakie wprowadzono w jej nowelizacji.

Zatem wniosek z tego, jaki nadal żyjemy jak do tej pory.

Nie przyjmujemy mandatów i korzystamy ze starych przepisów prawa. Przypominamy, że w przypadku gdyby przyjęli Państwo mandat?W ciągu 7 dni od otrzymania mandatu karnego można złożyć wniosek o jego uchylenie do właściwego sądu rejonowego. Zatem nadal nie należy przyjmować mandatów gdyż są one bezprawne.

W przypadku, gdy mandatu nie przyjmiemy?

Na początek otrzymacie Państwo wezwanie do wstawiennictwa się na czynności procesowe do KPP wówczas należy bezwzględnie zająć stanowisko, co do zarzutu wynikającego z wezwania na podstawie art. 54 par. 7 kpow lub osobiście wstawiając się na wezwania i składając wyjaśnienia.Sprawa trafi do sądu właściwego dla miejsca popełnienia wykroczenia. Jeżeli Sąd wyda bez naszego udziału wyrok nakazowy, to istnieje możliwość złożenia sprzeciwu od wyroku nakazowego (termin 7 dni). Jednocześnie wraz ze sprzeciwem można wnosić o skierowanie sprawy na posiedzenie i umorzenie postępowania. Sąd może też poinformować o wszczęciu postępowania i doręczyć odpis wniosku o ukaranie. W tej sytuacji możliwe jest złożenie samego wniosku o skierowanie sprawy na posiedzenie celem rozważenia umorzenia postępowania. Jeśli mimo to sąd będzie prowadził postępowanie dowodowe to należy ustalić, czy dana osoba była chora lub podejrzana o zachorowanie.

Pragniemy również przypomnieć o tym, że strefy czy też w chwili obecnej strefa czerwona na terenie całej RP i obostrzenia z niej wynikające są bezprawne gdyż godzą w konstytucyjne prawo wolności obywateli w przypadku, gdy nie jest ogłoszony stan wyjątkowy. Przypominamy, iż udzielany bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID. Przygotowujemy również na zlecenie indywidualne klienta wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID. Jeśli potrzebujesz pomocy napisz do nas na adres @: kontakt@legaartis.pl lub zadzwoń 579636527

Informujemy, iż porada prawna i materiały pomocnicze zawierające interpretację prawną w zakresie rozporządzeń wysyłamy każdemu klientowi bezpłatnie. Na Państwa zlecenie możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa w zakładach pracy.Jeśli uważacie Państwo, że to, co robimy dla WAS zasługuje na wparcie finansowe naszej działalności możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS o nr: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752

Zostaw Komentarz