01-756 Warszawa ul. Przasnyska 6a lok 336a

Twoje prawa podczas kontroli lub podjętej interwencji policji z uwagi na brak maseczki lub udział w zgromadzeniu.

Witamy,

W związku z Państwa licznymi prośbami, jakie do nas kierujecie abyśmy w jednym poście wskazali, jakie macie Państwo prawa podczas interwencji policji z uwagi na nie zasłanianie ust i nosa poniżej przedstawiamy prawa, jakie Państwo posiadacie i jak należy postępować w przypadku przyjęcie mandatu, (do czego nie zachęcamy) oraz co należy zrobić, kiedy odmówi się przyjęcia mandatu.

Na samym początku jednak poprosimy Państwa, aby podczas interwencji, jaką podejmie policja abyście zawsze okazali dowód osobisty na wezwanie policjant. Zapobiegnie to niepotrzebnym emocjom każdej ze stron biorącej udział w interwencji skróci czas przepychanki słownej i nie doprowadzi do tego, iż policjant dokona zatrzymania i doprowadzenia do KPP w celu ustalenia tożsamości.

Pamiętajcie Państwo o tym, że w przypadku, gdy policjant podejmuje czynności zmierzające do ukarania z uwagi na fakt, iż w Polsce nie jest wg. nas prawnie uregulowany obowiązek zasłaniania ust i nosa wy również możecie podjąć swoje działania i złożyć zawiadomienie pisemne do Prokuratury właściwej miejscowo o podejrzeniu popełnienia przez t6ą osobę przestępstwa z art. 231 k.k.

  1. Przypominamy, że w przypadku gdyby przyjęli Państwo mandat?

W ciągu 7 dni od otrzymania mandatu karnego można złożyć wniosek o jego uchylenie do właściwego sądu rejonowego.

  • W przypadku, gdy mandatu nie przyjmiemy?

Sprawa trafi do sądu właściwego dla miejsca popełnienia wykroczenia.

Jeżeli sąd wyda bez naszego udziału wyrok nakazowy, to istnieje możliwość złożenia sprzeciwu od wyroku nakazowego (termin 7 dni). Jednocześnie wraz ze sprzeciwem można wnosić o skierowanie sprawy na posiedzenie i umorzenie postępowania. Sąd może też poinformować o wszczęciu postępowania i doręczyć odpis wniosku o ukaranie. W tej sytuacji możliwe jest złożenie samego wniosku o skierowanie sprawy na posiedzenie celem rozważenia umorzenia postępowania. Jeśli mimo to sąd będzie prowadził postępowanie dowodowe to należy ustalić, czy dana osoba była chora lub podejrzana o zachorowanie.

  • Przypominamy również, iż w związku z tym, iż na terenie RP nie jest ogłoszony stan wyjątkowy wszystkie obostrzenia, jakie wprowadziła RM w tym zakazy zgromadzeń są bezprawne a karanie za nie niezgodne z prawem.
  • Wielu z Państwa zwraca się do nas również z zapytaniem, co mają zrobić gdyż dostali z sanepidu zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego za nie zasłanianie ust i nosa.

Przypominamy, iż warto byłoby abyście Państwo ustosunkowali się pisemnie do tego zawiadomienia gdyż sanepid będzie musiał ocenić cały materiał dowodowy, czyli również Państwa stanowisko przy wydaniu decyzji a nie tylko działać na podstawie materiały, jaki bezprawnie uzyskał od jednostki Policji gdyż jak zapewne Państwo wiecie z naszego wcześniejszego psota Policja na chwilę obecną nie jest uprawniona do przekazywania danych osobowych sanepidowi z tego tytułu.

Jednocześnie przypominamy, iż w przypadku, kiedy policja wszczyna postępowanie o wykroczenie z art. 54 KW zgodnie z konstytucyjną zasadą „ne bis in idem” mamy tu do czynienia z karą tego samego rodzaju za to samo zdarzenie, co powoduje nie możemy zostać ukarani zarówno w drodze grzywny i w drodze kary administracyjnej, ponieważ jest to niedopuszczalne na gruncie ogólnych zasad prawa i gwarancji konstytucyjnych.

  • Obecna sytuacja prawna po dokonaniu nowelizacji ustawy wyklucza możliwość karania przez sanepid karami administracyjnymi osób, które nie przestrzegają określonych nakazów i zakazów i ponieważ za pomocą art. 15 pkt 7 ustawy nowelizującej ustawodawca dokonał zmiany ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845) poprzez nadanie nowego brzmienia jednemu z artykułów art. 48a.

Po zmianie przepis ten stanowi, że „W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ratownik jednostki współpracującej z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne podległej Ministrowi Obrony Narodowej może pobierać materiał z górnych dróg oddechowych w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 po odbyciu w tej jednostce przeszkolenia obejmującego procedurę pobrania materiału i jego zabezpieczenia oraz bezpieczeństwa osób pobierających, potwierdzonego zaświadczeniem”.

A zatem zgodnie z zasadą „lex posterior derogat legi priori, norma”, która została uchwalona później, uchyla normę wcześniejszą a zatem stare brzmienia art. 48a jakie dawało możliwość karania sanepidowi obywateli został uchylona nowym zapisem, jakiego dokonał ustawodawca.

Przypominamy, iż udzielany bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.

Przygotowujemy również na zlecenie indywidualne klienta wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.

Jeśli potrzebujesz pomocy napisz do nas na adres @: kontakt@legaartis.pl lub zadzwoń 579636527 lub 22 266 86 18.

Informujemy, iż porada prawna i materiały pomocnicze zawierające interpretację prawną w zakresie rozporządzeń wysyłamy każdemu klientowi bezpłatnie. Na Państwa zlecenie możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa w zakładach pracy.

Jeśli uważacie Państwo, że to, co robimy dla WAS zasługuje na wparcie finansowe naszej działalności możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS o nr: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752

Dziękujemy jednocześnie wszystkim osobom za już udzielone wsparcie.

Zostaw Komentarz