01-756 Warszawa ul. Przasnyska 6a lok 336a

RODZICU TWOJE DZIECKO NIE MUSI UCZYĆ SIĘ ZDALNIE!!!

Witamy,

W związku z licznymi pytaniami, jakie do nas kierujecie w sprawie zgodności z prawem nauki zdalnej poniżej przedstawiany nasze stanowisko w tym temacie, lecz zastrzegamy, że obecnie nie ma nowego rozporządzenia w tym zakresie i opinia wydana w tym temacie jest wg. stanu prawnego na dzień 10 stycznia 2021 roku.

Zaczynamy:

Na samym początku przypomnieć należy kilka ważnych przepisów.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice zobowiązani są do wykonywania pieczy nad ich małoletnim dzieckiem. Przepisy nie wskazują dolnej granicy wieku dziecka, od którego może ono zostać same w domu. Rodzice zgodnie z obowiązującym prawem ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dziecko aż do osiągniecia pełnoletności (przypominamy 18 roku życia). W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku rodzic. Zgodnie z art. 210 Kodeksu karnego, ten, kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Wspomniane w art. 210 k.k. „porzucenie”, choć brzmi drastycznie, jak wskazał Sąd Najwyższy oznacza po prostu pozostawienie dziecka lub osoby nieporadnej bez jakiejkolwiek opieki.

Niestety stwierdzić należy, iż ustawodawca jest jednak w tej kwestii niekonsekwentny, ponieważ w myśl art. 43 Ustawy o ruchu drogowym dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która ma, co najmniej 10 lat – absurd w związku z a art. 210 k.k.. Wobec tego, skoro dziecko w wieku 7 lat pod opieką 10-latka może poruszać się samodzielnie po drogach publicznych, to tym bardziej 9-latek może zostać w domu z 13-latkiem – tak można byłoby z tego wywnioskować.

W tym miejscu stwierdzić należy, iż kluczową kwestią do odpowiedzi na zadane pytanie jest rozsądek rodzica – opiekuna prawnego małoletniego. Tylko rodzic wie, czy jego dziecko jest wystarczająco odpowiedzialne i samodzielne, aby mogło zostać w domu na 8 godzin w ciągu dnia bez narażenia siebie lub innych na niebezpieczeństwo.

Zgodnie z obowiązującym na dzień 10 stycznia 2021 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z późn. zm.), w przypadku szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, uczniowie, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. Oznacza to, że np. brak odpowiednich środków technicznych, takich jak komputer czy wystarczająco dobrze działający Internet stanowi podstawę do wystąpienia do dyrektora szkoły z wnioskiem o zorganizowanie zajęć w szkole.

Zapewne tan sam zapis pojawi się w kolejnym rozporządzeniu, jakie już niebawem się pojawi gdyż zbliża się koniec ferii i tym samym okres, w jakim obowiązywał nauka zdalna.

Lecz nowe rozporządzenie, jakie będzie zapewne posiadało tożsamy zapis, co do nauki zdalnej i konieczności zorganizowania zajęć w szkole przez dyrektora na wniosek rodzica dziecka z uwagi na brak warunków technicznych jest, jaką przeszkodą abyście takie żądanie wraz z oświadczeniem o braku możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość spowodowanych warunkami technicznymi np.: brak dostępu do wystarczająco dobrze działającego Internetu złożyli u dyrektora i zażądali od niego zorganizowania zajęć w szkole.

Pamiętajcie, że kto szuka ten znajdzie i zawsze w przepisach nawet tych bezprawnych, jakie obecnie (NIE)rząd nam teraz funduje znajdzie się prawna podstawa do dochodzenia swoich praw.

To tylko od was zależy jak zajęcia waszych dzieci będą wyglądały w szkole czy będą przed komputerem pod opieką nauczyciela (tak na pewno będzie, jeśli szkoła będzie posiadała wystarczającą ilość komputerów do realizacji tego zadania) czy też będzie to nauka stacjonarna wg. starych zasad w klasach z uwagi na duża ilość dzieci, jakie nie posiadają warunków technicznych do nauki zdalnej a szkoła również nie posiada możliwości do zorganizowania tylu stanowisko komputerowych do nauki zdalnej.

Zatem dalej działacie nie róbcie z siebie niewolników nie użalajcie się nad sobą, bo to nic nie da.

Tylko twoje konsekwentne działanie, jakie nie toleruje bezprawia pomoże zakończyć tą farsę.

Natomiast w sytuacji, gdy uczeń posiada w domu odpowiednie środki techniczne do kształcenia na odległość i jest w stanie się nimi samodzielnie posługiwać, nie zachodzi podstawa do organizowania dla niego zajęć w szkole. Niestety fakt, że rodzice pracują i nie mogą w tym czasie zająć się dzieckiem, nie uprawniają ich do wnioskowania o zorganizowanie nauki w szkole.

Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.

Jeśli potrzebujesz pomocy napisz do nas na adres @: kontakt@legaartis.pl lub zadzwoń: 22 266 86 18 lub 579636527

Na Państwa zlecenie, które nie wchodzi w zakres porady pro bono możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa w zakładach pracy.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Anonimowe wsparcie bitcoin:

1Akmc9RbB476W4JpavbQf9sAEB8C7iWcn9

Wsparcie paypal:

paypal.me/legaartis

Dane do przelewu:

Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752

Kancelaria Lega Artis

ul. Przasnyska 6a lok 336a

01-756 Warszawa

Tytuł: „darowizna na działalność”

IBAN: PL04102039030000140201226752

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

Zostaw Komentarz