Zasadnym w tym miejscu będzie powołanie się na Wyrok Wojewódzkiego Administracyjnego Sądu w Opolu z 27 października 2020 r. (II SA/Op 219/20), który w swoim orzeczeniu stwierdził, że z perspektywy art. 92 ust. 1 Konstytucji RP zasadnicze znaczenie ma to, że zawierające upoważnienie ustawowe dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia przepisy art. 46b pkt 2-12 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie zawierają żadnych wytycznych.

Z art. 92 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji RP wynika, że upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Przez „wytyczne” należy rozumieć merytoryczne wskazówki dotyczące treści norm prawnych, które mają znaleźć się w rozporządzeniu. Jeśli natomiast ustawodawca decyduje się, tak jak w tym przypadku, na przekazanie do uregulowania w rozporządzeniu szeregu zagadnień, to równocześnie powinien określić odrębnie wytyczne dla każdego z tych  zagadnień (por. wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 1999 r., sygn. akt K 12/99 i z dnia 3 kwietnia 2012 r., sygn. akt K 12/11).

Takich wytycznych w zakresie regulowania nakazów, zakazów, ograniczeń i obowiązków określonych w upoważnieniu zawartym w art. 46b pkt 2-12 ustawy

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie ma.

W tym zakresie upoważnienie ustawowe określa organ właściwy do wydania rozporządzenia (art. 46a), określa też zakres spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu (art. 46b pkt 2-12), nie określa natomiast wytycznych, co do wymaganych poszczególnych treści mających być przedmiotem regulacji w rozporządzeniu.

Tym samym, WSA w Opolu w uzasadnieniu swojego wyroku podnosi, iż upoważnienie ustawowe art. 46b pkt 2-12 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie zawiera wytycznych do wykonania ustawy w rozporządzeniu, co sprzeczne jest art. 92 KRP.

Oczywiście powyższy wyrok opisuje stan prawny sprzed 2 grudnia 2020 r., kiedy Ustawa nie zawierała jeszcze art. 46b pkt 13, jednak w tym miejscu należy się przyjrzeć, czy dodany nowelizacją pkt 13 posiada takie wytyczne, czyli merytoryczne wskazówki dotyczące treści norm prawnych, które mają znaleźć się w rozporządzeniu.

Jak wynika z analizy znowelizowanego art. 46b pkt 13 Ustawy podano, iż w akcie wykonawczym można sformułować nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.

W tym miejscu stwierdzić należy, iż zapis ten jest nieprecyzyjny i nie zawiera wytycznych do jego wykonania w postaci adresata rozwiązania.

Tożsama sytuacja ma miejsce w rozporządzeniu, na podstawie jakiego bezprawnie wprowadza się nakaz, zasłania ust i nosa, ponieważ widnieje również w niej nieprecyzyjny zapis:

Spójrz

„Do dnia 09 kwietnia 2021 roku nakazuje się (brakuje określenie: komu się nakazuje?) nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa

W tym miejscu należy stwierdzić, iż powyższy zapis, jaki nie określał konkretnego adresata, do jakiego ten obowiązek jest kierowany, był akceptowalny w stanie prawnym sprzed 29 listopada 2020 r., kiedy to upoważnieniem ustawowym do zakrywania ust i nosa był art. 46b pkt 4, mówiący o obowiązku stosowania środków profilaktycznych przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie. Wówczas mieliśmy jasne określenie, kogo obowiązek dotyczył.

W chwili obecnej jak wynika na podstawie dogłębnej analizy prawnej ustawy i rozporządzenia nie, jest doprecyzowane, kto jest adresatem tego rozwiązania, a zatem treść rozporządzenia nie może stanowić nakazu powszechnego skierowanego do obywateli i tym samym powszechny obowiązek zasłaniania ust i nosa naszym zdaniem nie istnieje.

Link do teksu nowego zniewolenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000051201.pdf

———————————————————

Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.

Na zlecenie indywidualne klienta nasza Kancelaria przygotuje również wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.

Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do nas na adres @: [email protected] lub zadzwoń 579636527 lub 222668618

Informujemy, iż porada prawna udzielana jest każdemu klientowi bezpłatnie.

Na Państwa zlecenie, które nie wchodzi w zakres porady pro bono, możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa, wykonywaniem testów czy też szczepienia, itp.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie, zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Anonimowe wsparcie bitcoin:

1Akmc9RbB476W4JpavbQf9sAEB8C7iWcn9

Wsparcie paypal:

paypal.me/legaartis

Dane do przelewu:

Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752

Kancelaria Lega Artis

ul. Przasnyska 6a lok 336a

01-756 Warszawa

Tytuł: “darowizna na działalność”

IBAN: PL04102039030000140201226752

Jesteśmy do Waszej dyspozycji:

Pn. – czw.: 11:00 – 17:00

Piątek: 10:00 – 15:00

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

#covid #maseczki #zasłanianieustinosa #rozporządzenie #legaartis #art116 #obowiązekzasłanianiaustinosa #pandemia #stopcovid #zniewolenie #pLandemia #zakazy #nakazy #lockdown

Zostaw Komentarz