01-756 Warszawa ul. Przasnyska 6a lok 336a

PRACODAWCA NIE MOŻE CIĘ ZMUSIĆ DO SZCZEPIENIA!!!

Witamy w tym Świątecznym czasie, w jakim się znajdujemy.

Od kliku dni przesyłacie Państwo do nas zapytanie czy pracodawca może zmusić was do zaszczepienia się na COVID-19.

W związku z tak licznymi pytaniami postanowiliśmy przedstawić Państwu nasze stanowisko w tym zakresie poparte przepisami prawa, jakie obowiązują na terenie RP.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, u jaką rząd znowelizował ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID – 19 Dz. U. 2020 Poz. 2112) nie da się nie zauważyć, iż wśród wielu nowych przepisów wprowadzono między innymi zmiany pozwalające Radzie Ministrów nałożyć w drodze rozporządzenia obowiązek stosowania „określonych środków profilaktycznych i zabiegów.”

Naszym zdaniem, jeśli posiadacie Państwo taką sytuację gdzie pracodawca zmusza Was do szczepienia lub będzie to czynił za kilka dni z uwagi na to, że ta pseudo szczepionko dopuszczona warunkowo do użytkowania jest już w Polsce jest niezgodne z prawem.

W tym miejscu na podstawie Konstytucji RP stwierdzić należy iż działanie pracodawcy jest bezprawne. Zgodnie bowiem z artykułem 32 z jakiego wynika iż „wszyscy są wobec prawa równi”, a także „nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny” oraz Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka – jej art., 8 który posiada brzmienie:

[Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego]

Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.

Niedopuszczalna jest ingerencja kogokolwiek w korzystaniu z tego prawa przez nas, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.

Zatem jak wynika z powyższego przymus jakie obecnie już stosują pracodawcy wg. naszej oceny jest niezgodny z prawem, jakie obowiązuje na terenie RP a jego zachowanie w tym zakresie stanowi uzasadnioną podstawę do tego, aby stwierdzić, iż jest to działanie przestępcze i stanowi uzasadniona podstawę do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez jego osobę z art. 119 k.k., 191 k.k., 207 § 1 k.k., 218 k.k. a w niektórych przypadkach jeszcze 231 k.k.

Podkreślić należy w tym miejscu, iż gdyby na tej podstawie próbowano wprowadzić w Państwa firmach na polecenie (NIE)rządu Kaczyńskiego i spółki obowiązek szczepienia na COVID – 19 byłby on sprzeczny z prawami pacjenta w szczególności zapisanymi art. 16 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 849 którego brzmienia jest następujące:

[Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na świadczenia]

Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w art. 9 tj.: Informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.

Nie można w tym miejscu jeszcze nie powołać się na to, iż przymus do szczepienia, jaki mogą wprowadzać pracodawcy byłoby również sprzeczny z ustawą o zawodzie lekarza oraz Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka – jej art., 8 który posiada brzmienie:

[Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego]

1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.

2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.

oraz treścią art. 32 § 1 [Obowiązek uzyskania zgody pacjenta na badanie lub inne świadczenia zdrowotne] ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który jednoznacznie wskazuje, iż lekarz może prowadzić badanie (…) po wyrażeniu zgody przez pacjenta.

W tym miejscu nie sposób przytoczyć i powołać się również na treść art. 39 Konstytucji RP [Zasada wolności od eksperymentów] Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Przypomnieć w tym miejscu należy o tym, że pracodawca, co wynika z art. 22[1] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. nie może żądać od pracownika podania informacji o stanie jego zdrowia, chyba, że informacje te są niezbędne w celu skorzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień prawa pracy (por. wyrok SN z dnia 5 sierpnia 2008 r., I PK 37/08). Szczególny wyjątek od obowiązku zachowania tajemnicy o stanie zdrowia pracownika wskazuje przepis art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – dalej u.ś.c.m., gdzie sankcjonuje się umieszczenie na zaświadczeniu lekarskim informacji o rodzaju określonych chorób lub przyczyn niezdolności do pracy. Ustawodawca reguluje w ten sposób zasady umieszczania na zaświadczeniu tzw. kodów literowych, od A do E.

Jak widać z przepisów wynika, iż nikt nie może przymusem zmusić nas do poddania się szczepieniu lub zadać pytanie czy zamierzacie się Państwo szczepić wg. nas na dodatek eksperymentalną szczepioną, jaka powstałą w ekspresowym terminie i nadal jest w fazie testów i oceny ryzyka gdyż nie są znane jej skutki uboczne.

Biorąc powyższe pod uwagę należy, zatem przyjąć, że w trakcie rozmowy określone pytania zadane przez osobę prowadzącą nie mogą w żaden sposób naruszać sfery, która jest sferą osobistą. Tym samym nie można zadawać pytań o przyczynę np.: zwolnienia lekarskiego, czy przeciwwskazań medycznych do zasłaniania ust i nosa itp. Prawo do tajemnicy w tym zakresie nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Zwalnia z tego obowiązku zgoda samego pracownika. Brak jednak akceptacji na podejmowanie rozmowy w tym obszarze nie może mieć negatywnego wpływu na zatrudnienie pracownika.

Dodajmy, że Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 grudnia 2002 r., I PK 44/02, OSNP 2004 nr 12, poz. 209; wskazał, iż “aktualnym orzeczeniem lekarskim w rozumieniu art. 229 § 4 k.p. jest orzeczenie stwierdzające stan zdrowia pracownika w dacie, w której ma być dopuszczony do pracy. Zachowuje ono aktualność w okresie w nim wymienionym, jednak staje się nieaktualne w przypadku wystąpienia w tym okresie zdarzeń, które mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika.”

Na tej podstawie uznać należy, że próby zmuszania pracowników przez pracodawców do szczepienia pod rygorem wyciągania daleko idących kar za nie wykonanie polecenia służbowego w zakresie zastosowania przymusu szczepienia wraz z zapowiadanymi już niejednokrotnie zwolnieniami z pracy będzie łamaniem prawa, jakiego nie wolno Państwu lekceważyć.

Zatem w przypadku pojawienia się tego problemu nie należy go bagatelizować i czekać na to, co się stanie, bo może to ucichnie a zawsze reagować na takie zachowanie zajmując pisemne stanowisko i przedkładając je pracodawcy taka, aby nie dochodziło do tego, iż pracodawca będzie posiadał podstawę do obrony, jaka wynika z tzw. zasady cichego milczenia, którą będzie zapewne próbował wykorzystać w przypadku, gdy będziecie Państwo zmuszeni do dochodzenia swoich praw przed Sądem.

Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.

Jeśli potrzebujesz pomocy napisz do nas na adres @: kontakt@legaartis.pl lub zadzwoń: 22 266 86 18 lub 579-636-527

Informujemy, iż porada prawna i materiały pomocnicze zawierające interpretację prawną w zakresie rozporządzeń wysyłamy każdemu klientowi bezpłatnie. Na Państwa zlecenie, które nie wchodzi w zakres porady pro bono możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa w zakładach pracy.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Anonimowe wsparcie bitcoin:

1Akmc9RbB476W4JpavbQf9sAEB8C7iWcn9

Wsparcie paypal:

paypal.me/legaartis

Dane do przelewu:

nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752

Kancelaria Lega Artis

ul. Przasnyska 6a lok 336a

01-756 Warszawa

Tytuł: “darowizna na działalność”

IBAN: PL04102039030000140201226752

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

#szczepienie #korona #maseczka #epidemia #szczepionki #legaartis

5 Comments

 • Antoni
  Posted 27 grudnia 2020 22:42

  Fajnie, ale doprowadzi do tego, że samemu trzeba będzie sie zwolnić bo tak będą szczuli i mobbingowali człowieka że będzie się miało dość. CO z tego że są przepisy jak one są martwe. Zwolnią cię z tego samego powodu, ale na papierze będzie pisana inna przyczyna. Ta ochrona to fikcja.

 • majkel april
  Posted 28 grudnia 2020 10:12

  Witam.

  Proszę poprawcie Państwo to zdanie bo nie wiadomo o co tutaj chodzi:

  “Zatem jak wynika z powyższego pracodawca nie ma prawa wg. naszej oceny jest działania gdyż jest ono niezgodnie z prawem, jakie obowiązuje na terenie RP i jego działania stanowią uzasadnioną podstawę do tego…”

  Dziękuję i pozdrawiam.

 • ROMAN
  Posted 29 grudnia 2020 18:02

  Witam… nie może zmusić ale może zakazać wstępu na teren wiec nie widzę w tym pozytywu, tak jak z kagancami na ryj… na twarz. Nie chcesz zrezygnuj sam

 • Krzysztof Kuczek
  Posted 29 grudnia 2020 18:48

  Dzień dobry,
  Zastanawiam się, czy są podstawy prawne, aby złożyć doniesienie do prokuratury dotyczące namawiania do popełnienia przestępstwa, przez media i osoby prywatne sugerujące tego rodzaju dyskryminację…
  Pozdrawiam
  Krzysztof Kuczek

  • Jakub Niezborała
   Posted 3 stycznia 2021 15:05

   Witamy,
   Naszym zdaniem jak najbardziej istnieje podstawa do złożenia takiego zawiadomienie.

Zostaw Komentarz

Godziny

PONIEDZIAŁEK 11-19
WTOREK 8-16
ŚRODA 11-19
CZWARTEK 11-19
PIĄTEK 8-16
SOBOTY INDYWIDUALNIE USTALONE KONSULTACJE

Adres

01-756 Warszawa
ul. Przasnyska 6a lok 336a
579 636 527
22-266-86-18
kontakt@legaartis.pl

Newsletter

Otrzymuj najnowsze aktualizacje i oferty.

Design by GI - LEGA ARTIS 2020 © ALL RIGHTS RESERVED