DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI I WINDYKACJA

  • - sporządzenie oraz wysłanie do dłużnika wezwania do zapłaty
  • - reprezentacja w trakcie negocjacji dotyczących dobrowolnej spłaty zadłużenia
  • - przygotowanie treści ugody pozasądowej
  • - ocenę zasadności przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego
  • - sporządzenie pozwu o zapłatę
  • - reprezentacja procesowa na każdym etapie postępowania
  • - podjęcie czynności zmierzających do zabezpieczenia dochodzonej wierzytelności na wypadek grożącej niewypłacalności dłużnika
  • - sporządzenie wniosku egzekucyjnego oraz reprezentacja na etapie postępowania egzekucyjnego
  • - w przypadku bezskutecznej egzekucji - prowadzenie spraw zmierzających do wyegzekwowania zadłużenia od innych podmiotów np. członków zarządu sp. z o.o.
  • - sporządzenie pozwu o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną tzw. skarga pauliańska.