PRAWO KARNE

 • - sporządzenie zażalenia na zatrzymanie
 • - sporządzenie zażalenia na zastosowanie, zmianę środka zapobiegawczego, w tym tymczasowego aresztowania
 • - sporządzenie wniosku o skierowaniu sprawy do mediacji i udział w postępowaniu mediacyjnym pomiędzy stronami
 • - sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
 • - sporządzenie wniosku o umorzenie, warunkowe umorzenie postępowania. sporządzenie zażalenia na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania albo postanowienia o umorzeniu dochodzenia/śledztwa
 • - sporządzenie zażalenia na zastosowanie, zmianę lub uchylenie środka zapobiegawczego
 • - sporządzenie wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego m.in. tymczasowego aresztowania, nakazanie opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, dozoru policyjnego połączonego z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym czy zakazu przebywania w określonych miejscach
 • - sporządzenie subsydiarnego aktu oskarżenia, prywatnego aktu oskarżenia, wniosku o udział w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego, wniosku o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
 • - sporządzenie wniosku o skierowaniu sprawy do mediacji i udział w postępowaniu mediacyjnym pomiędzy stronami. sporządzenie wniosku o dobrowolne podanie się karze
 • - sporządzenie wniosku o umorzenie, warunkowe umorzenie postępowania
 • - sporządzenie środków odwoławczych – apelacji, zażalenia, kasacji, wniosku o wznowienie postępowania
 • - sporządzenie środków odwoławczych – apelacji, zażalenia, kasacji, wniosku o wznowienie postępowania
 • - sporządzenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • - sporządzenie wniosku o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • - sporządzenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • - sporządzenie wniosku o zatarcie skazania
 • - sporządzenie wniosku o umorzenie, rozłożenie na raty grzywny
 • - sporządzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia