Obsługa Prawna Przedsiębiorców i Spółek

  PROFESJONALNA POMOC PRAWNA DLA FIRM

 • - Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców we wszystkich sferach ich funkcjonowania. Zapewniamy obsługę prawną począwszy od pomocy w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności, jej rozpoczęcia, założenia spółki, poprzez wsparcie na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorcy, jak również na etapie podjęcia decyzji o zakończeniu działalności, rozwiązaniu spółki, jej likwidacji. Nasza pomoc dotyczy zarówno spraw wewnętrznych, takich jak bieżąca obsługa organów spółki, doradztwo w zakresie podejmowania decyzji pozostających w sferze uregulowań prawnych, sporządzanie opinii, prawne wsparcie w toku współpracy z kontrahentami, reprezentowanie podmiotu w postępowaniach przed podmiotami trzecimi, sądami, organami administracyjnymi.
 • - Przygotowujemy dokumenty, umowy, opinie prawne, listy intencyjne. Dokonujemy analizy negocjacje, a w razie potrzeby także spory na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. Pomoc świadczymy w siedzibie kancelarii lub bezpośrednio u klientów.
 • - Pomagamy również w kwestiach związanych z zatrudnieniem pracowników. Przygotowujemy umowy o pracę i umowy cywilnoprawne. Prowadzimy spory sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Współpracujemy z doradcą podatkowym i biurem rachunkowym.

 • BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA

 • Usługa ta ma na celu zapewnienie stałego kontaktu z radcą prawnym, przede wszystkim przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. Umożliwia to przedsiębiorcy szybkie uzyskanie porady prawnej w nagłej sprawie, jak również wspólne ustalenie dalszej ścieżki postępowania. Nawiązanie długofalowej współpracy umożliwia radcy prawnemu poznanie specyfiki działalności danego podmiotu, w tym najczęstszych problemów, z jakimi zmierzyć się musi przedsiębiorca. W konsekwencji działania radcy prawnego nakierowane są na indywidualne potrzeby podmiotu i zmierzają do całościowego zabezpieczenia jego interesów od strony prawnej.
 • W ramach bieżącej obsługi i doradztwa prawnego oferujemy:
 • bieżące wsparcie radcy prawnego w zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy i w formie uzgodnionej z przedsiębiorcą,
 • możliwość indywidualnego ustalenia zasad współpracy w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez przedsiębiorcę,
 • udzielanie porad i konsultacji podczas bezpośredniej obecności radcy prawnego w siedzibie spółki,
 • uczestnictwo w spotkaniach biznesowych,
 • kontakt zdalny w postaci mailowej lub w formie videokonferencji,
 • konsultacje telefonicznie.
 • Bieżąca obsługa prawna i doradztwo prawne to forma współpracy dedykowana dla przedsiębiorców niezależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej. Współpracujemy zarówno z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, jak również z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w formie spółek prawa handlowego.

  BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA

 • Usługa ta ma na celu zapewnienie stałego kontaktu z radcą prawnym, przede wszystkim przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. Umożliwia to przedsiębiorcy szybkie uzyskanie porady prawnej w nagłej sprawie, jak również wspólne ustalenie dalszej ścieżki postępowania. Nawiązanie długofalowej współpracy umożliwia radcy prawnemu poznanie specyfiki działalności danego podmiotu, w tym najczęstszych problemów, z jakimi zmierzyć się musi przedsiębiorca. W konsekwencji działania radcy prawnego nakierowane są na indywidualne potrzeby podmiotu i zmierzają do całościowego zabezpieczenia jego interesów od strony prawnej.
 • W ramach bieżącej obsługi i doradztwa prawnego oferujemy:
 • bieżące wsparcie radcy prawnego w zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy i w formie uzgodnionej z przedsiębiorcą,
 • możliwość indywidualnego ustalenia zasad współpracy w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez przedsiębiorcę,
 • udzielanie porad i konsultacji podczas bezpośredniej obecności radcy prawnego w siedzibie spółki, uczestnictwo w spotkaniach biznesowych, kontakt zdalny w postaci mailowej lub w formie videokonferencji,
 • konsultacje telefonicznie.
 • Bieżąca obsługa prawna i doradztwo prawne to forma współpracy dedykowana dla przedsiębiorców niezależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej. Współpracujemy zarówno z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, jak również z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w formie spółek prawa handlowego.

  PRZYGOTOWYWANIE I NEGOCJOWANIE UMÓW

 • Oferujemy Państwu naszą pomoc na każdym etapie procesu zmierzającego do zawarcia umowy z kontrahentem. W ramach naszych usług oferujemy:
 • sporządzanie projektów umów, w tym również wzorców umownych, umów przedwstępnych, umowy ramowej itp.,
 • weryfikowanie umów przedstawionych przez kontrahenta,
 • udział prawnika w negocjacjach handlowych prowadzących do zawarcia umowy,
 • określenie ewentualnego ryzyka występującego po stronie przedsiębiorcy,
 • doradztwo związane z realizacją roszczeń wynikających z zawartych umów,
 • reprezentacja przed sądem w zakresie dochodzenia roszczeń z umowy.
 • Właściwe negocjowanie umowy oraz jej rzetelna analiza mają fundamentalne znaczenie w praktyce obrotu gospodarczego. Należyte określenie wzajemnych praw i obowiązków stron umowy w poszanowaniu praw każdej ze stron jest często wyzwaniem, z którym większość podmiotów funkcjonujących w obrocie gospodarczym musi się zmierzyć.

  SPORZĄDZANIE OPINII PRAWNYCH

 • Radcowie prawni Kancelarii przygotowują opinie prawne. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu natury prawnej, wątpliwości co do rozumienia prawa, potrzeby zweryfikowania prawidłowości postępowania, nasi prawnicy oferują możliwość sporządzenia opinii prawnej.
 • Opinia prawna sporządzona zostanie w oparciu o przedstawiony stan faktyczny sprawy oraz przedłożone dokumenty. W odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego radcowie prawni dokonują oceny prawnej, jak również przedstawiają możliwe sposoby działania.
 • Przygotowujemy opinie prawne m.in. z zakresu:
 • prawa pracy,
 • prawa spółek handlowych, roszczeń wynikających z umów, prawa cywilnego.
 • Opinie prawne przygotowywane są w celu szczegółowego ustosunkowania się do stanu faktycznego i prawnego problemu przedsiębiorcy. Ich przygotowanie wiąże się zazwyczaj z obszerną analizą i wskazaniem możliwych do podjęcia przez przedsiębiorcę rozwiązań, wraz ze wskazaniem ewentualnych konsekwencji wynikających z działań samego przedsiębiorcy, jak i jego kontrahentów.

  PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ I AKTÓW WEWNĘTRZNYCH

 • Istotnym elementem składającym się na doświadczenie naszych radców prawnych jest obsługa prawna organów spółek prawa handlowego. W tym zakresie radcowie prawni zajmują się przygotowywaniem m.in. takich dokumentów, jak:
 • uchwała zarządu, uchwała rady nadzorczej, uchwała walnego zgromadzenia, uchwała zgromadzenia wspólników, regulamin organizacyjny spółki, regulamin wynagradzania,
 • regulamin pracy i inne dokumenty, przygotowywanie dokumentacji na posiedzenia organów spółki, bieżąca analiza wewnętrznej dokumentacji przedsiębiorcy,
 • przygotowywanie innych aktów wewnętrznych. Zgodnie z przepisami prawa handlowego, spółki prawa handlowego mają prawo i obowiązek działać w określonej formie. Pomoc radcy prawnego w realizacji tych obowiązków umożliwi działanie zgodne z przepisami prawa i zasadami legislacji.

  ZASTĘPSTWO NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

 • Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną reprezentując klientów w sporach sądowych przed sądami cywilnymi, gospodarczymi, administracyjnymi we wszystkich instancjach.
 • Nasza pomoc w zakresie zastępstwa procesowego to:
 • omówienie z klientem ścieżki postępowania w sprawie, wskazanie, jaki materiał dowodowy jest niezbędny do przygotowania przez klienta,
 • przygotowanie właściwego pisma wszczynającego postępowanie – pozwu/wniosku/skargi, – udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych, sporządzanie pism procesowych w toku postępowania, sporządzanie środków odwoławczych – odwołań,
 • zażaleń, sporządzanie apelacji, ocena ryzyka związanego z prowadzonym postępowaniem sądowym, wsparcie w trakcie prowadzenia rozmów zmierzających do zawarcia ugody, zastępstwo w postępowaniach egzekucyjnych, zastępstwo w postępowaniach o udzielenie zabezpieczenia,
 • zastępstwo w postępowaniach pojednawczych. Udział profesjonalnego pełnomocnika procesowego w toku sprawy zapewnia lepsze zabezpieczenie sytuacji procesowej strony postępowania. Niejednokrotnie udział radcy prawnego lub adwokata jest również wymagany przepisami prawa, m.in. przy wnoszeniu skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym lub administracyjnym.

  OBSŁUGA WIERZYTELNOŚCI

 • Pomagamy klientom odzyskać należności od nieuczciwych kontrahentów, prowadząc sprawy sądowe przeciwko dłużnikom. Oferowane przez kancelarię usługi w zakresie obsługi wierzytelności obejmują:
 • przygotowanie wezwania do zapłaty należności, przygotowanie pozwu i prowadzenie postępowania sądowego o zapłatę, przygotowanie pozwów w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym,
 • postępowanie po wydaniu wyroku sądowego – kierujemy stosowne wezwania do zapłaty, pomagamy klientom w ustaleniu jakie jest miejsce zamieszkania dłużnika, majątek dłużnika oraz w postępowaniu egzekucyjnym po wydaniu wyroku zasądzającego,
 • przygotowanie i kierowanie wniosków egzekucyjnych do komornika sądowego i prowadzenie postępowań egzekucyjnych przed komornikiem sądowym, przygotowanie wniosku o wyjawienie majątku dłużnika, postępowania klauzulowe.
 • Skuteczne egzekwowanie należności od dłużników wymaga często podejmowania szybkich decyzji i kroków zmierzających do zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy. W tym zakresie pomoc doświadczonego radcy prawnego pomaga uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z działaniami dłużnika zmierzającymi do uniknięcia odpowiedzialności. Radca prawny sprawuje stały nadzór nad prowadzonym postępowaniem, również na etapie postępowania egzekucyjnego, co pomaga w sprawnym odzyskaniu pieniędzy wierzyciela.

  AUDYT PRAWNY

 • Na zlecenie naszych klientów kancelaria przeprowadza audyt prawny przedsiębiorstwa.
 • Wykonanie audytu obejmuje, takie czynności jak:- weryfikacja sytuacji prawnej przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym szczególnych przepisów obowiązujących daną branżę,
 • analiza wewnętrznych aktów prawnych, analiza struktury własnościowej, analiza organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa (w tym organów zarządzających) analiza toczących się postępowań administracyjnych, sądowych, egzekucyjnych,
 • analiza i weryfikacja umów, którymi związany jest przedsiębiorca, analiza stanu prawnego nieruchomości, analiza zatrudnienia, analiza prawnych czynników ryzyka, wskazanie niezbędnych działań naprawczych. Audyt prawny sporządza się zarówno w celu przygotowania przedsiębiorstwa do sprzedaży lub przejęcia, jak również w celu dokonania analizy przedsiębiorstwa pod kątem prawnych aspektów jego funkcjonowania, w celu zwiększenia efektywności prowadzenia przedsiębiorstwa.

Potrzebujesz pomocy?

( Zadzwoń: + 579 636 527 )

lub