UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

  Kancelaria LEGA ARTIS świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie spraw o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

  W ramach świadczonych usług kancelaria prawna zajmuje się:

 • - sporządzaniem wniosków o ogłoszenie upadłości;
 • - dsporządzaniem opinii dotyczących zasadności ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
 • - sporządzaniem pism procesowych w sprawach o upadłość konsumencką;

 • Co to jest i na czym polega upadłość konsumencka?

  Według definicji jest to redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Za najważniejszą przesłankę w przypadku rozpoczęcia procesu upadłościowego pozostaje więc stan niewypłacalności. Uznaje się, że osoba fizyczna jest niezdolna do opłacania swoich zobowiązań, jeśli w uiszczaniu opłat istnieją co najmniej 3-miesięczne zaległości. Wówczas można rozważać składanie wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

  Jak ogłosić upadłość konsumencką?

  O ogłoszeniu upadłości decyduje sąd rejonowy, do którego wpłynął wniosek dłużnika. Sąd decyduje w takim przypadku, czy wniosek jest zasadny oraz określa dalsze postępowanie w stosunku do wnioskodawcy.

  Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

 • wskazanie danych osobowych dłużnika, tj. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, który chce ogłosić upadłość konsumencką a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
 • spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
 • oświadczenie dłużnika, że w ciągu 10 lat nie prowadzono postępowania upadłościowego według przepisów tytułu niniejszego, a jeśli prowadzono, to że postępowanie to nie zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika.

 • Nasze działania to nie tylko Warszawa.

  W sprawach o upadłość konsumencką nasza kancelaria świadczy pomoc prawną na obszarze całego kraju. W celu nawiązania współpracy zapraszamy do kontraktu pod nr telefonu 579-636-527 lub za pomocą formularza kontaktowego.

Potrzebujesz pomocy?

( Zadzwoń: + 579 636 527 )

lub